algemene voorwaarden

cookie policy

In dit Cookie Policy wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken, welke soorten cookies wij gebruiken, de informatie die wij met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons Privacybeleid. Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.

wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en inzicht te krijgen in hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De third-party cookies die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die relevant voor u zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

welke soorten cookies gebruiken wij?

 – Essentieel

Sommige cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de volledige functionaliteit van onze site te ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toe te voegen, en veilig af te rekenen.

 – Statistieken

Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het verbeterd moet worden.

 –  Functionele

Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het embedden van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op social media platforms.

 –  voorkeuren

Deze cookies helpen ons om uw instellingen en browsingvoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiënte ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

hoe kan ik mijn voorkeuren aanpassen?

Mocht u later tijdens uw surfsessie besluiten uw voorkeuren te wijzigen, dan kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies, zie wikipedia.org, www.allaboutcookies.

privacy policy

Natural Hairstyling Sally hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Natural Hairstyling Sallly zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Persoonsgegevens van onze klanten worden door Natural Hairstyling Sally  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–  Administratieve doeleinde

–  Communicatie over de dienst

–  Het uitvoering geven aan een dienst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 – De overeengekomen dienst, het informeren of nabellen over een afspraak

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Natural Hairstyling Sally de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 – voornaam;

 – tussenvoegsel;

 – achternaam;

 – telefoonnummer;

 – emailadres;

 – eventuele belangrijke medische gegevens

 –  adres;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

terms and conditions

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen van Natural Hairstyling Sally met derden, nader te noemen: “de wederpartij”, en de uitvoering daarvan.

De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden eerst na schriftelijk bevestiging door Natural Hairstyling Sally.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Natural Hairstyling Sally zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Offertes vervallen in elk geval na verloop van vier weken na dagtekening van de offerte.

Zodra de wederpartij het aanbod van Natural Hairstyling Sally heeft aanvaard, wordt dit door Natural Hairstyling Sally bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

Educatie en coaching trajecten vermeld in offertes, alsmede adviezen over technische handelingen en/of werkzaamheden, en dergelijke, ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor Natural hairstyling sally niet bindend. Afwijking van de aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van natural hairstyling sally

Prijzen

De prijzen waarmee op de website geadverteerd wordt, gelden voor zowel internet, telefonische of als afhaalbestellingen, tenzij anders vermeld.
De vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur, wordt het totaalbedrag met de te verrekende BTW en verzendkosten duidelijk weergegeven.

Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Verhogingen die zich voordoen na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, in de prijzen van grondstoffen, lonen, vervoerskosten en/of andere factoren die de prijs van de producten mede bepalen, kan Natural hairstyling sally aan de wederpartij doorberekenen. Indien dit echter binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst geschiedt, heeft de wederpartij het recht om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken indien natural hairstyling sally, na hierop door de wederpartij te zijn gewezen, de verhogingen handhaaft.

Levertijden

Levering vindt plaats vanaf Guido gezellestraat 28, 2560 Nijlen, natural hairstyling sally draagt het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is natural hairstyling sally niet aansprakelijk.
De bestelde goederen worden geleverd na vooruitbetaling, iDEAL betaling De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaal gewicht. 

Levering en risico

Alle onze leveringen worden verstuurd met PostNL of bpost. Voor schade ontstaan door transport is Post NL of bpost vervoer aansprakelijk. Schade dient aan PostNL, bpost gemeld te worden.
Het risico van verlies of beschadiging van producten, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd, in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht dan wel op het moment dat dit tussen partijen is afgesproken, maar door omstandigheden van de zijde van wederpartij niet tot stand komt.
De klant heeft het recht, om zonder opgaaf van reden en op eigen kosten, het product binnen 7 dagen te retourneren. Alleen producten in de originele verpakking kunnen retour gestuurd worden. 

Reclames

Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichtte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van e-mail en/of brief bij natural hairstyling sally te zijn ingediend onder opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten te dier zaken zou kunnen doen gelden.

Als u een defect product heeft ontvangen, of u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een retourverzoek (RMA aanvraag) in te dienen. U kunt dit doen middels het invullen van ons RMA formulier op onze website. Na goedkeuring ontvangt u van ons per e-mail een RMA-nummer en een instructie over de wijze van retournering. Het RMA-nummer is 5 dagen geldig.

Er moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling een RMA-nummer worden aangevraagd middels het online RMA formulier op onze website. De retourartikelen dienen goed verpakt ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze.
De bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen van het RMA nummer te worden geretourneerd op de door Green Company Bio Distribution B.V. aangegeven wijze.
Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht.
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.

Zendingen zonder RMA-nummer en/of ongefrankeerde zendingen worden geweigerd!
Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient u ervoor te zorgen dat het pakket voldoende gefrankeerd is. De portokosten zullen niet worden vergoed. natural hairstyling sally behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. In verband met de administratieve afhandeling zal het te crediteren bedrag zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen 14 werkdagen worden terug geboekt. Voor het terugzenden van de goederen zie ook onze retourprocedure.

Betaling

Betaling van een factuur van natural hairstyling sally dient te geschieden vooraf aan de levering.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van natural hairstyling sally, tot al hetgeen terzake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij aan natural hairstyling sally is verschuldigd, is voldaan. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen.
natural hairstyling sally is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen retour te nemen en afgifte daarvan te verlangen. natural hairstyling sally is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de wederpartij van natural hairstyling sally of haar afnemer zou kunnen ontstaan door het retour nemen van niet betaalde goederen.

Garantie en aansprakelijkheid

Indien natural hairstyling sally aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

natural hairstyling sally is, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien natural hairstyling sally in dat geval gehouden is de schade aan wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan natural hairstyling sally gedane uitkering, te vermeerderen met het door natural hairstyling sally verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

natural hairstyling sally heeft evenwel het recht, naar haar keuze in een zodanig geval van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren in plaats van het betalen van schadevergoeding.

natural hairstyling sally is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van natural hairstyling sally is in alle gevallen uitgesproken indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.

De aansprakelijkheid van natural hairstyling sally wegens toerekenbare tekortkomingen en nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij natural hairstyling sally onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en natural hairstyling sally ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat natural hairstyling sally in staat is adequaat te reageren.

Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens natural hairstyling sally, voortvloeiende uit een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van natural hairstyling sally jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag dan ook, vervalt door verloop van 12 maanden, nadat wederpartij terzake voor het eerst bij natural hairstyling sally heeft gereclameerd.

Overmacht

natural hairstyling sally is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan natural hairstyling sally kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onverminderd overige aan haar toekomende rechten, heeft natural hairstyling sally in het geval van overmacht het recht om (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is natural hairstyling sally nimmer tot schadevergoeding verplicht.

Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig, nakomt worden elke verplichtingen van natural hairstyling sally, uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

natural hairstyling sally kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
van een (aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van wederpartij;
executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van natural hairstyling sally op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van natural hairstyling sally op volledige schadevergoeding.
Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door natural hairstyling sally wordt aanvaard, is de wederpartij terzake schadevergoeding aan natural hairstyling sally een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die op basis van de vestigingsplaats van natural hairstyling sally bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Slotbepalingen

natural hairstyling sally is bevoegd de wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op door een natural hairstyling sally aangekondigd tijdstip. natural hairstling sally zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen. Waarbij het doel en strekking van het buitenwerking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

cookie policy

In dit Cookie Policy wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken, welke soorten cookies wij gebruiken, de informatie die wij met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en veilig bewaren, zie ons Privacybeleid. Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.

wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en inzicht te krijgen in hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

hoe gebruiken wij cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De third-party cookies die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te bieden die relevant voor u zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

welke soorten cookies gebruiken wij?

 – Essentieel

Sommige cookies zijn essentieel om u in staat te stellen de volledige functionaliteit van onze site te ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat in te loggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toe te voegen, en veilig af te rekenen.

 – Statistieken

Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het verbeterd moet worden.

 –  Functionele

Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het embedden van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op social media platforms.

 –  voorkeuren

Deze cookies helpen ons om uw instellingen en browsingvoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiënte ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

hoe kan ik mijn voorkeuren aanpassen?

Mocht u later tijdens uw surfsessie besluiten uw voorkeuren te wijzigen, dan kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om door websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. Voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies, zie wikipedia.org, www.allaboutcookies.

privacy policy

Natural Hairstyling Sally hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Natural Hairstyling Sallly zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten

Persoonsgegevens van onze klanten worden door Natural Hairstyling Sally  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–  Administratieve doeleinde

–  Communicatie over de dienst

–  Het uitvoering geven aan een dienst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 – De overeengekomen dienst, het informeren of nabellen over een afspraak

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Natural Hairstyling Sally de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 – voornaam;

 – tussenvoegsel;

 – achternaam;

 – telefoonnummer;

 – emailadres;

 – eventuele belangrijke medische gegevens;

 –  adres;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

terms and conditons

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen van Natural Hairstyling Sally met derden, nader te noemen: “de wederpartij”, en de uitvoering daarvan.

De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden eerst na schriftelijk bevestiging door Natural Hairstyling Sally.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Natural Hairstyling Sally zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Offertes vervallen in elk geval na verloop van vier weken na dagtekening van de offerte.

Zodra de wederpartij het aanbod van Natural Hairstyling Sally heeft aanvaard, wordt dit door Natural Hairstyling Sally bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

Educatie en coaching trajecten vermeld in offertes, alsmede adviezen over technische handelingen en/of werkzaamheden, en dergelijke, ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor Natural hairstyling sally niet bindend. Afwijking van de aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van natural hairstyling sally

Prijzen

De prijzen waarmee op de website geadverteerd wordt, gelden voor zowel internet, telefonische of als afhaalbestellingen, tenzij anders vermeld.
De vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur, wordt het totaalbedrag met de te verrekende BTW en verzendkosten duidelijk weergegeven.

Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Verhogingen die zich voordoen na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, in de prijzen van grondstoffen, lonen, vervoerskosten en/of andere factoren die de prijs van de producten mede bepalen, kan Natural hairstyling sally aan de wederpartij doorberekenen. Indien dit echter binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst geschiedt, heeft de wederpartij het recht om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken indien natural hairstyling sally, na hierop door de wederpartij te zijn gewezen, de verhogingen handhaaft.

Levertijden

Levering vindt plaats vanaf Guido gezellestraat 28, 2560 Nijlen, natural hairstyling sally draagt het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is natural hairstyling sally niet aansprakelijk.
De bestelde goederen worden geleverd na vooruitbetaling, iDEAL betaling De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaal gewicht. 

Levering en risico

Alle onze leveringen worden verstuurd met PostNL of bpost. Voor schade ontstaan door transport is Post NL of bpost vervoer aansprakelijk. Schade dient aan PostNL, bpost gemeld te worden.
Het risico van verlies of beschadiging van producten, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd, in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht dan wel op het moment dat dit tussen partijen is afgesproken, maar door omstandigheden van de zijde van wederpartij niet tot stand komt.
De klant heeft het recht, om zonder opgaaf van reden en op eigen kosten, het product binnen 7 dagen te retourneren. Alleen producten in de originele verpakking kunnen retour gestuurd worden. 

Reclames

Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichtte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van e-mail en/of brief bij natural hairstyling sally te zijn ingediend onder opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten te dier zaken zou kunnen doen gelden.

Als u een defect product heeft ontvangen, of u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een retourverzoek (RMA aanvraag) in te dienen. U kunt dit doen middels het invullen van ons RMA formulier op onze website. Na goedkeuring ontvangt u van ons per e-mail een RMA-nummer en een instructie over de wijze van retournering. Het RMA-nummer is 5 dagen geldig.

Er moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling een RMA-nummer worden aangevraagd middels het online RMA formulier op onze website. De retourartikelen dienen goed verpakt ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze.
De bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen van het RMA nummer te worden geretourneerd op de door Green Company Bio Distribution B.V. aangegeven wijze.
Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht.
Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.

Zendingen zonder RMA-nummer en/of ongefrankeerde zendingen worden geweigerd!
Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient u ervoor te zorgen dat het pakket voldoende gefrankeerd is. De portokosten zullen niet worden vergoed. natural hairstyling sally behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. In verband met de administratieve afhandeling zal het te crediteren bedrag zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen 14 werkdagen worden terug geboekt. Voor het terugzenden van de goederen zie ook onze retourprocedure.

Betaling

Betaling van een factuur van natural hairstyling sally dient te geschieden vooraf aan de levering.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van natural hairstyling sally, tot al hetgeen terzake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij aan natural hairstyling sally is verschuldigd, is voldaan. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen.
natural hairstyling sally is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen retour te nemen en afgifte daarvan te verlangen. natural hairstyling sally is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de wederpartij van natural hairstyling sally of haar afnemer zou kunnen ontstaan door het retour nemen van niet betaalde goederen.

Garantie en aansprakelijkheid

Indien natural hairstyling sally aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

natural hairstyling sally is, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien natural hairstyling sally in dat geval gehouden is de schade aan wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan natural hairstyling sally gedane uitkering, te vermeerderen met het door natural hairstyling sally verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

natural hairstyling sally heeft evenwel het recht, naar haar keuze in een zodanig geval van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren in plaats van het betalen van schadevergoeding.

natural hairstyling sally is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van natural hairstyling sally is in alle gevallen uitgesproken indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.

De aansprakelijkheid van natural hairstyling sally wegens toerekenbare tekortkomingen en nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij natural hairstyling sally onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en natural hairstyling sally ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat natural hairstyling sally in staat is adequaat te reageren.

Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens natural hairstyling sally, voortvloeiende uit een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van natural hairstyling sally jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag dan ook, vervalt door verloop van 12 maanden, nadat wederpartij terzake voor het eerst bij natural hairstyling sally heeft gereclameerd.

Overmacht

natural hairstyling sally is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan natural hairstyling sally kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onverminderd overige aan haar toekomende rechten, heeft natural hairstyling sally in het geval van overmacht het recht om (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is natural hairstyling sally nimmer tot schadevergoeding verplicht.

Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig, nakomt worden elke verplichtingen van natural hairstyling sally, uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

natural hairstyling sally kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
van een (aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van wederpartij;
executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van natural hairstyling sally op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van natural hairstyling sally op volledige schadevergoeding.
Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door natural hairstyling sally wordt aanvaard, is de wederpartij terzake schadevergoeding aan natural hairstyling sally een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die op basis van de vestigingsplaats van natural hairstyling sally bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Slotbepalingen

natural hairstyling sally is bevoegd de wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op door een natural hairstyling sally aangekondigd tijdstip. natural hairstling sally zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen. Waarbij het doel en strekking van het buitenwerking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

preloader